Indledning


Året 2015 har budt på mange forskellige opgaver for bestyrelsen. Det er da også nødvendigt at vi forsøger at dele disse opgaver mellem os. Der ud over holder vi også fælles møder med Vennernes bestyrelse, for at koordinere samarbejdet.
Jeg skal ikke komme ind på alle de enkelte opgaver, men en af de store beslutninger bestyrelsen traf i begyndelsen af året var indførelse af den digitale kontingentbetaling.


Kontingentbetaling

Det ser ud til, at det nye medlemskort er blevet taget godt imod. Arbejdet i receptionen er blevet noget lettere, idet de ikke længere skal lede efter nye medlemskort blandt 500 andre.
Det skal ikke være nogen hemmelighed. at vi foretrækker, at kontingentet betales med Dankort. Det er det, der letter kassereren aller mest. Betaling over Netbank er også helt fint, men husk at påføre medlemsnummer og navn på overførslen.
Det kan ikke undgås, at der vil være nogle indkøringsvanskeligheder, når man indfører et nyt system, men i det store og hele er vi sluppet godt igennem. Dog kan det ikke undgås, at der vil blive lagt flere opgave ud til receptionen. Jeg er på ingen måde i tvivl om at det er ting de sagtens kan klare.


Parkering

Desværre må vi jo erkende, at der ikke er kommet meget ud af vore bestræbelser for at løse parkeringsproblemet omkring Virkedal. Det må også være enormt generende for de omkringboende.
Vi har oplevet ulovlig parkering med deraf følgende bødeforlæg, samt meget vanskelig trafik for store køretøjer til Plejehjemmet.


IT-Stuen

Alle computerne på IT-stuen blev i 2015 opgraderet til Windows 10.
Det gav ikke de store problemer for hverken vejledere eller brugere.
Ligeledes blev det besluttet, at brugerne anvende USB-pinde til lagring af deres data. Det betyder, at den enkelte bruger har ansvaret for egne data, der jo så heller ikke er tilgængelige for andre brugere.


Vaccinationer

Igen i 2015 var der i oktober måned influenza-vaccinationer på Virkedal.
Det var under lidt andre former end tidligere idet Lokalrådet havde valgt ikke at ville betale for kaffen.
Vi besluttede derfor, at åbne Caféen for egen regning og tilbyde de fremmødte en kop kaffe for kr. 5,-. Om det var årsagen til, at der ikke kom så mange de to dage, skal jeg ikke kunne sige, men det faktum at mange benytter lejligheden til få vaccinationen hos egen læge, når de alligevel er der.


Nyhedsbreve

Sidste år startede vi med at udsende nyhedsbrev ca. 1 gang i kvartalet. På nuværende tidspunkt er antallet af registrerede modtagere 216. Selvfølgelig er vi interesserede i at vide om medlemmerne læser disse nyhedsbreve og om de synes om dem. Det er lidt foruroligende, at det kun er omkring 60% af de udsendte breve der rent faktisk bliver læst. Der ud over er der desværre også nogle stykker der ikke får nyhedsbrevene fordi e-mailadressen er forkert. De kommer nemlig retur. Skulle der nu være nogen i forsamlingen der undrer sig over at de ikke får det ønskede nyhedsbrev, må I meget gerne rette henvendelse til receptionen.
Vi må endvidere erkende, at vi er i besiddelse af flere email-adresser, som ikke er registreret via hjemmesiden som modtagere af nyhedsbreve. Det er vor tanke at disse adresser fremover også vil modtage nyhedsbreve. Skulle det være tilfældet at man ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan man afmelde det ved at anvende linket i bunden af nyhedsbrevet.


Jeg vil gentage som jeg sagde sidste år.

Tanken med alle de informationskanaler, vi gør brug af, er at holde Jer orienteret, om hvad der sker og skal ske på Virkedal. Læs disse informationer og lad os gerne vide hvis I synes, der er noget, vi skal gøre anderledes.

Aktiviteter

Engelskhold

Der er nu 4 hold med meget forskellig deltagerantal (42 i alt), og desværre har vi venteliste til denne aktivitet. Det er dejligt at der er så stor interesse for denne aktivitet, hvor samtaleengelsk er i højsædet. Det teknisk engelsk vi støder på når vi arbejder med vore computere bliver der ikke megen plads til, men det kunne måske være en god ide at berøre dette felt også.

IT-hold

Ventelisten er lige nu nærmest ikke eksisterende. D.v.s., at relativt hurtigt kan man forvente at komme på hold.

Vi prøver også at etablere en "IT-kravlegård", hvor man kan tilmelde sig og få de mest basale IT-kundskaber. Det vil være en tidsbegrænset periode hvorefter man vil blive sluset ud på de andre hold.

IT-caféen som er åben for alle +60'ere også ikke-medlemmer, er nu kun åben om tirsdagen mellem 10.00 og 12.00

Husorkesteret

Der er ingen tvivl om, at husorkesteret er blevet en succes. Der er 18 personer, med forskellige instrumenter (En guitar, en mandolin, en trommeslager, en på keybord, to på klarinet, en på saxofon og 11 harmonikaer). Alle møder de op om onsdagen og hygger sig med musik og sang. Af og til tager en lille gruppe også ud til plejehjem og andre foreninger der trænger til lidt underholdning.
Der kunne egentligt godt etableres to hold. Problemer er blot, at man mangler en "Tovholder" d.v.s. en der kan lede holdet.


Petanque

På den ene petanquebane har vi være plaget af vand der samlede sig på banen, så den var umulig at spille på.
En lille gruppe med Eigil Bramsen i spidsen påtog sig den opgave at bore drænhuller på banen og dække den med et lag stenmel. Vi har derefter været fri for vandsamling på banen.
Tak til dem der hjalp. Det har sparet Virkedal for mange penge.
Det skal også lige med at vi anskaffede nye terrassemøbler så spillerne og tilskuerne har noget ordentligt at sidde ved.


Virkedal underholder

"Virkedal underholder" var ligeledes en succes i 2015.
Arrangementer er usædvanlig godt besøgt og stemningen er høj når husorkesteret medlemmer underholder efter bedste evne.


Vi har da også i 2016 planlagt en "Virkedal Underholder" i oktober måned. Derfor vil jeg gerne allerede nu opfordre til, at I tænker over, hvad I kunne bidrage med. Kan I en vise, fortælle en historie, lave en tryllekunst eller læse noget op, så se at komme ud af busken. Det behøver ikke at være "Tordenskjolds soldater" hele tiden.

Henvend Jer til Bjarne eller et af bestyrelsesmedlemmerne så vi ved, hvad vi har at gøre med.

Til slut

Jeg vil gerne takke bestyrelsen, for det arbejde de har lagt for dagen. Der er som sagt mange ting at tage vare på, når huset er blevet så stort, som det er.

Tak til Vennerne. Til vennernes bestyrelsen, cafédamer/herrer samt damerne i receptionen. Det er ikke mindst fordi samarbejdet de to bestyrelser imellem fungerer så godt, som det gør, at vi får huset til at være et godt sted for vores brugere.

Til sidst men ikke mindst. Tak til alle vejlederne, som ofrer deres tid, som støtte til brugerne i de enkelte aktiviteter.
Endelig en tak til alle Jer, husets brugere for den loyalitet og opbakning I viser.

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk