Vedtægter

§1. NAVN:

Foreningens navn er Virkedals Venner med hjemsted på Mågebakken 80 E, 5250 Odense SV.

§2. FORMÅL:

Foreningens formål er at afholde forskellige overskudsgivende arrangementer og drive cafeen til fordel for Aktivhuset Virkedal.

§3. BESTYRELSE:

Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
I tæt samarbejde med Virkedal' s bestyrelse behandler bestyrelsen og tager endelig stilling til eventuelle klager i foreningen. I persontilfælde må bestyrelsens afgørelse meddeles de implicerede skriftligt. Hvis udelukkelse af foreningen vil være nødvendig, skal der forud være givet 2 skriftlige advarsler.

§4. ANSVAR:

Foreningens bestyrelse har i samarbejde med Aktivhuset Virkedals bestyrelse ansvar for foreningens drift. Foreningens bestyrelse hæfter alene med foreningens formue for foreningens gæld.

§5. MEDLEMSSKAB:

Medlemskab kan løses af alle, som opfylder bestemmelserne for medlemskab af Aktivhuset Virkedal. Bestyrelsen fastsætter hvert år et kontingent for medlemskab af Virkedals Venner, desuden kan der opkræves betaling for deltagelse i forskellige arrangementer. 
Alle som betaler kontingent til Aktivhuset Virkedal, er medlemmer af foreningen Virkedals Venner.

§6. ØKONOMI:

Foreningen drives af ulønnet frivillig arbejdskraft. Overskud, som måtte fremkomme, tilfalder Aktivhuset Virkedal. Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Virkedals Venner tegnes af formand og kasserer i forening. Ved oprettelse/overtagelse af bankkonto tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren alene eller i fællesskab med formanden. Foreningens 2 revisorer har til enhver tid adgang til uanmeldt revision af foreningens regnskab, og skal inden den ordinære generalforsamling gennemgå og påtegne regnskabet, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§7. OPHØR:

I tilfælde af foreningens ophør tilfalder alle aktiver Aktivhuset Virkedal.

§8. GENERALFORSAMLING:

Støtteforeningens bestyrelse indkalder til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning 
Revideret regnskab omdeles og forelægges til godkendelse.
Indkomne forslag 
Bestyrelsens forslag 
Valg til bestyrelse (2 medlemmer på valg i uiige år og 3 medlemmer i lige år. Valget er gældende i 2 år).
Valg af suppleant (På valg hvert år. Valget er gældende i 1 år).
Valg af revisor (1 medlem på valg hvert år. Valget er gælden i 2 år).
Valg af revisorsuppleant (på valg hvert år)
Eventuelt 

Der kan ikke stemmes pr. brev eller fuldmagt. 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Kun adgang for medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Generalforsamlingen indkaldes ved opslag på Virkedal 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingens punkt 4, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer foretages ved simpelt flertalsafstemning, skriftlig afstemning finder sted, hvis 20% af forsamlingen kræver det. Valg prioriteres efter antal stemmer. Dirigenten afgør alle eventuelle øvrige spørgsmål om mødets ledelse samt antallet af eventuelle stemmetællere m.m ..

§9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 50% af medlemmerne ønsker det. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel ved opslag i Aktivhuset Virkedal.
Motiveret dagsorden for ekstraordinær generalforsamling er: 

Valg af dirigent 
Fremlæggelse af motiverede forslag 
Skriftlig afstemning 
Eventuelt

VEDTÆGTER:

Nærværende vedtægter kan kun ændres ved afstemning på generalforsamlinger. §1-8 kan ikke ændres uden forudgående godkendelse af Aktivhuset Virkedal's bestyrelse. Ovennævnte vedtægter:
Er fremlagt på stiftende generalforsamling den 27. marts 2001. 
Ændret på ordinær generalforsamling den 21. marts 2002
Ændret på ordinær generalforsamling den 27. februar 2003. 
Ændret på ordinær generalforsamling den 12. marts 2009
Ændret på ordinær generalforsamling den 21. marts 2024

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk