Vedtægter

Formål

§ 1 Foreningens navn er Aktivhuset Virkedal beliggende Mågebakken 80 E, 5250 Odense SV.Formål

Navn

§ 2 Husets formål er at være mødested for personer på 60 år og derover, samt pensionister i Odense kommune og give mulighed for udfoldelse af aktivitet, livslyst og virketrang. Samtidig skal det danne ramme for almindeligt samvær og aktiviteter, der måtte have medlemmernes interesse. For at benytte husets faciliteter skal man være medlem af Aktivhuset Virkedal.

§ 3 Huset er brugerstyret, d.v.s. der er ikke ansat lønnede personer, og aktiviteterne skabes og varetages af frivillige, som er ulønnede. Alle personer, der er omfattet af vedtægternes § 2 samt alle frivillige hjælpere, kan blive medlem af Aktivhuset Virkedal.

Ansvar

§ 4 Den til enhver tid valgte bestyrelse har det overordnede ansvar for husets drift. Bestyrelsen udarbejder planer og regler for husets frivillige og aktiviteter.

Generalforsamling

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen for Aktivhuset Virkedal indkalder til ordinær generalforsamling med mindst følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Det reviderede regnskab omdeles og forelægges til godkendelse.

Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor 4 vælges i ulige år og 3 vælges i lige år. Valget gælder en 2-årig periode.

Valg af 2 suppleanter. Valget gælder en 1-årig periode.

Valg af 1 revisor. Valget gælder en 2-årig periode.

Valg af 1 revisorsuppleant. Valget gælder en 1-årig periode.

Eventuelt.


Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i 1. kvartal.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Generalforsamlingen indkaldes ved opslag i Aktivhuset Virkedal mindst 4 uger før afholdelse. Kun adgang til generalforsamlingen med gyldigt medlemskort til Aktivhuset Virkedal.

Forslag til punkt 4 skal skriftligt være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis mindst 20 % af de fremmødte ønsker det. Vedtægtsændringer kan træffes med kvalificeret flertal på 75 % af afgivne stemmer for ændringer. Dirigenten afgør alle eventuelle øvrige spørgsmål om mødets ledelse, og de på dette foretagne afstemninger, samt antallet af stemmetællere m.v..

Bestyrelse

§ 6 Aktivhuset Virkedal ledes af den valgte bestyrelse. Bestyrelsen har til opgave at fremme husets aktiviteter, samt bidrage til at de frivillige hjælpere har de bedste betingelser for at hjælpe brugerne.
Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme afgørende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt 1.ste og 2.den suppleant.

Aktivhuset Virkedal tegnes af formand og kasserer i forening. Ved oprettelse/overtagelse af bankkonto tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren alene eller i fællesskab med formanden. Foreningens 2 revisorer har til enhver tid adgang til at foretage uanmeldt revision af foreningens regnskab, og skal inden den ordinære generalforsamling gennemgå og påtegne regnskabet, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse

Bestyrelsen tager endelig stilling til eventuelle klager i huset, herunder klager over eller tvister brugere eller frivillige imellem. I særlige tilfælde må bestyrelsens afgørelse meddeles de implicerede skriftligt. Hvis udelukkelse fra Aktivhuset Virkedal vil være nødvendig, skal der forud være givet 2 skriftlige påtaler, og der skal stå en enig bestyrelse bag beslutningen.

Bestyrelsen fastsætter åbningstiden for Aktivhuset Virkedal under størst mulig hensyntagen til brugerønsker og ressourcer.

Bestyrelsen fastsætter et årligt kontingent under hensyn til Odense kommunes krav om egenbetaling og Virkedals driftsomkostninger. Der kan opkræves brugerbetaling for aktiviteter der medfører gebyrer eller andre ekstraudgifter.

Udenfor normal åbningstid kan huset benyttes af foreninger, der henvender sig til målgruppen i § 2 - dog ikke til politiske/religiøse foreninger eller oplysningsforbund. Huset kan udlejes til medlemmernes private arrangementer. De valgte medlemmer må ikke varetage andre gruppers interesser i deres bestyrelsesarbejde.

§ 7 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen, eller hvis mindst 50 % af de tilmeldte daglige brugere i Virkedal ønsker det. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel ved opslag i Aktivhuset Virkedal. Motiveret dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er:

Valg af dirigent
Fremlæggelse af motiverede forslag
Skriftlig afstemning
Eventuelt

§ 8 Nærværende vedtægt samt efterfølgende ændringer skal godkendes på generalforsamlingen.

§ 9 Opløsning af foreningen kan kun besluttes ved to på hinanden følgende-med 14 dages mellemrum-indkaldte generalforsamlinger og med mindst 75% flertal for forslaget. Eventuelle midler skal ved opløsning af foreningen anvendes til anden tilsvarende eller beslægtet foreningsarbejde eller sammenslutning i Odense Kommune Ovennævnte vedtægter er fremlagt på stiftende generalforsamling den 13. april 2000.
Ændret på ordinær generalforsamling den 11. april 2002
Ændret på ordinær generalforsamling den 13. februar 2003.
Ændret på ordinær generalforsamling den 12. februar 2009.

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk