Torsdag den 11. februar
Der deltog 61medlemmer.

1. Valg af dirigent.

Indledningsvis bød Bjarne Rohde velkommen og bad forsamlingen mindes afdøde brugere med 1 min. stilhed. Efterfølgende foreslog Bjarne Rohde på bestyrelsens vegne Ejgil Laustsen som dirigent.

Ejgil Laustsen blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne ved opslag den 13. januar 2016.

Dirigenten foreslog nedsat et stemmeudvalg. Gurli Rudolfsen og Aase Johansen blev valgt.

2.

Bestyrelsens beretning.

Se vedhæftede beretning.

I forbindelse med beretningen spurgte Kaj Hoyer om, hvor mange personer som kan betjene hjertestarteren. Håndsoprækning viste, at det ikke var mange. Der blev ligeledes spurgt til, hvis nogen blev syge udenfor åbningstiderne, og havde brug for en hjertestarter. Formanden oplyste, at der har været afholdt kursus, men at meget få meldte sig. Virkedal har 5 demonstrationsdukker, så der kan afholdes yderligere kurser. Bestyrelsen vil overveje. Der er ikke adgang til hjertestarteren udenfor Virkedals almindelige åbningstider.

Erik Mørk, oplyste i sin egenskab af formand for en Andelsboligforening, at såfremt en hjertestarter skal være tilgængelig udendørs, skal der etableret et skab med varme m.m. Udgiften hertil er ca. 21.000 kr.

Beretning blev herefter enstemmigt vedtaget.

3.

Revideret regnskab og forelæggelse til godkendelse.

Årsregnskab 2015 var udleveret til deltagerne. Kasserer Svend Aage Hansen gennemgik regnskabet. Medlemstal var opført på regnskabet. For 2015 har der været 520 medlemmer, hvilket er 25 færre end i 2014. Det færre antal medlemmer afspejles i kontingentindtægten.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

4.

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen.
5.

Bestyrelsens forslag.

Ingen.

6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg er:

Svend Aage Hansen

Eigil Bramsen

Bente Olsen

Dirigenten oplyste, at Svend Aage Hansen ikke modtager genvalg, men at de øvrige 2 som er på valg Eigil Bramsen og Bente Olsen har tilkendegivet, at de er villige til at modtage genvalg.

Bjarne Rohde foreslog på bestyrelsens vegne Bodil Kristiansen som nyt bestyrelsesmedlem. Der fremkom ikke yderligere forslag. Valgte er således:

Eigil Bramsen

Bodil Kristiansen

Bente Olsen

7.

Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg var:

Knud Ørnstrøm

Finn Tøxen

Begge blev genvalgt.

8.

Valg af 1 revisor for 2 år.

På valg var:

Flemming Lærkehøj

Han blev genvalgt.

9.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg var:

Aage Hejn, som blev genvalgt.

10.

Eventuelt.

John Cordi takkede bestyrelsen for det arbejde de gør for brugerne og Virkedal.

Bjarne Rohde takkede på bestyrelsens vegne Svend Aage Hansen for det store arbejde han har udført på Virkedal. SvAH har været i bestyrelsen siden 2002, og har i alle årene varetaget kassererposten forbilledligt. Altid med blik for, hvad der var godt for Virkedal. Bjarne Rohde overrakte Svend Aage blomster og gavekort som tak for indsatsen.

Sluttelig takkede Bjarne Rohde dirigenten for indsatsen. Der var ligeledes tak til alle frivillige, herunder cafedamerne og sluttelig tak til medlemmerne for fremmødet.

Generalforsamlingen blev afsluttet med Virkedal-hurra.Odense, den 15. februar 2016Kirsten Veilbæk

Referent

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk