Torsdag den. 19. ferbuar
Der deltog 81 medlemmer.


1.

Valg af dirigent.

Indledningsvis bød Bjarne Rohde velkommen og bad forsamlingen mindes afdøde brugere med 1 min. stilhed.

Efterfølgende foreslog Bjarne Rohde på bestyrelsens vegne Ejgil Laustsen som dirigent.

Ejgil Laustsen blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne med 4 ugers varsel ved opslag den 13. januar 2015.

Dirigenten foreslog nedsat et stemmeudvalg. Birthe Frederiksen og Aase Johansen blev valgt.

2.

Bestyrelsens beretning.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning, som vedhæftede beretning.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som blev enstemmigt vedtaget.

3.

Revideret regnskab og forelæggelse til godkendelse.

Årsregnskab 2014 var uddelt til deltagerne. Kasserer Svend Aage Hansen gennemgik regnskabet. Medlemstal var i år opført på regnskabet. For 2014 har der været 545 (2 færre end 2013).

På foranledning af kassererens oplysning om, at ”den store folder” med sponsorannoncer ikke trykkes mere, spurgte Aase Knudsen om, hvorfor det ikke kunne svare sig at inddrive de 19.500 kr. i sponsorindtægter. Kassereren svarede, at trykkeriudgiften er 7.000 kr. og 4 frivillige personer, er rundt til ca. 30 sponsorer (ofte flere gange hos samme sponsor). Arbejdsindsatsen i forhold til fortjenesten er for stor. I stedet for fremstilles en mere præsentabel folder i kraftigere papir i A5 format.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

4.

Indkomne forslag.Der var ikke indkommet nogen.

5.

Bestyrelsens forslag.

Ingen.6.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg er:

Bjarne Rohde

Jytte Knudsen

Inge Jørgensen

Kirsten Veilbæk

Dirigenten oplyste, at alle kandidater har tilkendegivet, at de er villige til at modtage genvalg, men at forsamlingen naturligvis kan stille yderligere forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.

Alle blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater.

7.

Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg var:

Kurt Carlsen og

Knud Ørnstrøm.

Dirigenten oplyste, at Kurt Carlsen ikke modtager genvalg, men at Knud Ørnstrøm modtager genvalg. Bestyrelsen foreslog Finn Tøxen som ny suppleant.

Begge blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

8.

Valg af 1 revisor for 2 år.

På valg var:

Preben Skouenborg

Han blev genvalgt.

9.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg var:

Aage Hejn, som blev genvalgt.

10.

Eventuelt.

John Cordi udtrykte stor sympati for bestyrelsens tradition for at mindes afdøde medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen. Han kunne dog ønske, at de pågældendes navne blev nævnt. Hertil replicerede formanden, at det var en vanskelig opgave, idet medlemsskaren er stor, og der kan nemt blive overset nogen. Derfor nævnes ikke navne. Dette var der forståelse for.

Sluttelig takkede Bjarne Rohde dirigenten for indsatsen. I forbindelse med fratræden som bestyrelsessuppleant fik Kurt Carlsen overrakt et gavekort. Der var ligeledes tak til alle frivillige, herunder cafedamerne og sluttelig tak til medlemmerne for fremmødet.

Generalforsamlingen blev afsluttet med Virkedal-hurra.


Odense, den 25. februar 2015

Kirsten Veilbæk
Referent

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk