Torsdag den 13. februar
Der deltog 75 medlemmer.


1.

Valg af dirigent.

Indledningsvis bød Bjarne Rohde velkommen og bad forsamlingen mindes afdøde brugere med 1 min. stilhed. Efterfølgende foreslog Bjarne Rohde på bestyrelsens vegne Ejgil Laustsen som dirigent.

Ejgil Laustsen blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne ved opslag den 8. januar 2014.

Dirigenten foreslog nedsat et stemmeudvalg. Jens Laursen og Tommy Jensen blev valgt.

2.

Bestyrelsens beretning.

Se vedhæftede beretning.

Beretning blev enstemmigt vedtaget.

3.

Revideret regnskab og forelæggelse til godkendelse.

Årsregnskab 2013 var uddelt til deltagerne. Kasserer Svend Aage Hansen gennemgik regnskabet. Medlemstal var i år opført på regnskabet. For 2013 har der været 547 medlemmer, hvilket er det største antal i Virkedals historie.

Et medlem foreslog kontingentforhøjelse for Vennerne med 20 kr. til i alt 80 kr. Forslaget henvistes til Vennernes Generalforsamling.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

4.

Indkomne forslag.Der var ikke indkommet nogen.

5.

Bestyrelsens forslag.

Ingen.6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Indledningsvis gjorde dirigenten opmærksom på, at der var indsneget sig en skrivefejl på den udleverede dagsorden, idet der var opført 4 medlemmer på valg, men Kirsten Veilbæk er ikke på valg i år.

På valg er:

Svend Aage Hansen

Eigil Bramsen

Bente Olsen


Dirigenten oplyste, at alle kandidater har tilkendegivet, at de er villige til at modtage genvalg, men at forsamlingen selvfølgelig kan stille yderligere forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.

Alle blev genvalgt uden modkandidater.

7.

Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg var:

Kurt Carlsen og

Knud Ørnstrøm.

Begge blev genvalgt.

8.

Valg af 1 revisor for 2 år.

På valg var:

Flemming Lærkehøj

Han blev genvalgt.

9.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg var:

Aage Hejn, som blev genvalgt.

10.

Eventuelt.

En bruger udtrykte glæde for lokalerne i atriumgangen, men var ked af stolene, som er alt for hårde.

Inger Laustsen, cafeen, efterlyste et andet låsesystem, idet hun gjorde gældende, at der ingen lys er udenfor, og at tasterne til indstilling af koden er alt for små.

Vedr. stole, oplyste formanden, at bestyrelsen er klar over, at de ikke er optimale. Bestyrelsen prøver at holde udgifterne til anskaffelser nede, og såvel borde som stole er modtaget gratis fra skolen i Schacksgade. Brug de løse hynder indtil videre. Men såfremt problemet er stort, kan kortspillerne sidde i cafeen, hvilket bestyrelsen vil se igennem fingre med.

Angående låsesystem, er bestyrelsen også vidende om problemet, hvilket ikke er let løseligt, idet der skal graves ned til kablerne. Bestyrelsen vil se på, om der evt. kan etableres en digital løsning.

Bodil Nielsen foreslog, at der blev arrangeret enkelte foredrag. Formanden replicerede, at det er Vennerne som planlægger arrangementer, men at bestyrelserne kan drøfte det på et fælles møde.

Bjarne Rode havde i sin beretning rejst spørgsmålet om nyhedsformidling. I øjeblikket informeres via Nyhedsbrev, ”små sedler”, diasserien på skranken i receptionen, og diverse sedler, der tapes op på døre og vinduer.

Efter nogen debat, var konklusionen, at det tilstræbes at begrænse opsætningen på døre og vinduer og at Nyhedsbrevet lægges frem i en bakke i receptionen.

Sluttelig takkede Bjarne Rohde dirigenten for indsatsen. Der var ligeledes tak til alle frivillige, herunder cafedamerne og sluttelig tak til medlemmerne for fremmødet.

Generalforsamlingen blev afsluttet med Virkedal-hurra.


Odense, den 16. februar 2014

Kirsten Veilbæk
Referent

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk