Torsdag den 14. februar
Der deltog 62 medlemmer samt 2 medlemmer af Vennerne.


1.

Valg af dirigent.

Indledningsvis bød Bjarne Rohde velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Ejgil Laustsen som dirigent.

Ejgil Laustsen blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne ved opslag den 12. januar 2013.

Dirigenten foreslog nedsat et stemmeudvalg. Aage Hejn og Tommy Jensen blev valgt.

2.

Bestyrelsens beretning.

Se vedhæftede beretning.

Beretning blev enstemmigt vedtaget.

3.

Revideret regnskab og forelæggelse til godkendelse.

Årsregnskab 2012 var uddelt til deltagerne. Kasserer Svend Aage Hansen gennemgik regnskabet. Medlemstal var i år opført på regnskabet. Pr. dato har medlemstallet rundet de 500.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

4.

Indkomne forslag.Der var ikke indkommet nogen.

5.

Bestyrelsens forslag.

Ingen.6.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Indledningsvis gjorde dirigenten opmærksom på, at forsamlingen var velkommen til at stille forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. De på dagsordenen opstillede, er på valg, og har blot tilkendegivet, at de er villige til at modtage genvalg.

På valg var:

Bjarne Rohde

Kirsten Veilbæk

Inge Jørgensen

Jytte Knudsen

Alle blev genvalgt uden modkandidater.

7.

Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg var:

Kurt Carlsen og

Knud Ørnstrøm.

Begge blev genvalgt.

8.

Valg af 1 revisor for 2 år.

På valg var:

Preben Skouenborg, som blev genvalgt.

9.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg var:

Aage Hejn, som blev genvalgt.

10.

Eventuelt.

Svend Uglebjerg har bemærket Aktivhusets pladsproblemer, og ville gerne vide hvordan bestyrelsen arbejder for at skaffe mere plads. Tilbød – såfremt der er behov herfor – at være behjælpelig.

Bjarne Rohde oplyste, at bestyrelsen jævnligt drøfter spørgsmålet, herunder en eventuel udvidelse ud mod P-pladsen. Bestyrelsen har dog ikke ment, at en udbygning er realistisk, men modtager gerne forslag om, hvordan Aktivhuset kan skaffe mere plads.

Kurt Carlsen orienterede om låneordningen med DVD film. Disse er inddelt i 3 kategorier. Det er blevet en stor succes, så stor, at ordningen lukker sig selv, hvis ikke der snarest suppleres med flere film, ligesom lånte film gerne skal tilbage hurtigt.

Sluttelig takkede Bjarne Rohde dirigenten for indsatsen. Der var ligeledes tak til alle frivillige, herunder cafedamerne og sluttelig tak til medlemmerne for fremmødet.

Generalforsamlingen blev afsluttet med Virkedal-hurra.


Odense, den 16. februar 2013

Kirsten Veilbæk
Referent

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk