Torsdag den 16. februar
Der deltog 58 medlemmer.


1.

Valg af dirigent.

Ejgil Laustsen blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne ved opslag den 12. januar 2012.

Dirigenten foreslog nedsat et stemmeudvalg. Aage Hejn og Preben Skouenborg blev valgt.

2.

Bestyrelsens beretning.

Se vedhæftede beretning.

Beretning blev vedtaget.

3.

Revideret regnskab og forelæggelse til godkendelse.

Årsregnskab 2011 var omdelt til deltagerne. Kasserer Svend Aage Hansen gennemgik regnskabet. Der var et par spørgsmål vedr. renter og Vennernes tilskud. SvAH oplyste, at uanset hvilken bank foreningen bruger, er der p.t. meget lave indlånsrenter. Tilskud fra Vennerne til Huset bevilges efter behov.

Som økonomien tegner sig i øjeblikket, vil der ikke blive behov for kontingent forhøjelse i 2013.

Regnskabet godkendtes herefter.

4.

Indkomne forslag.Ingen.

5.

Bestyrelsens forslag.

Ingen.6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg var:

Svend Aage Hansen,

Eigil Bramsen og

Bente Olsen

Alle blev genvalgt.

7.

Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg var:

Kurt Carlsen og

Knud Ørnstrøm.

Begge blev genvalgt.

8.

Valg af 1 revisor for 2 år.

Kai Andersen var på valg og modtager ikke genvalg.

Flemming Lærkehøj blev valgt.

9.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

Aage Hejn var på valg og blev genvalgt.10.

Eventuelt.

Einar Christensen, som er kortspiller, var lidt ked af den tidlige sæsonafslutning i 2011. For kortspillernes vedkommende allerede den 29. november. Ligeledes var Einar Christensen ked af den ”faste menu” til julefrokosten, som var ”rimelig dyr”.

Bjarne Rohde svarede, at bestyrelsen var klar over, at nogle hold sluttede tidligt i 2011, men at det bliver senere i 2012. Svend Aage Hansen oplyste, at det var et meget stort arrangement at sørge for julefrokost til alle hold. I alt er der serveret 540 kuverter til julefrokoster til brugerne. Der er ikke taget stilling til julefrokoster for 2012.

Svend Aage Hansen reklamerede for ”Virkedalbogen”, som ikke vil blive genoptrykt.

Aage Hejn: ros til bestyrelsen, Virkedalbogen og cafedamerne.

Sluttelig takkede Bjarne Rohde dirigenten for indsatsen og tak til medlemmerne for fremmødet.

Afsluttet med Virkedal-hurra.


Odense, den 19. februar 2012

Kirsten Veilbæk
Referent

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk