Referat fra generalforsamling i Virkedals Venner

Torsdag den 19. marts 2015

Der deltog 69 medlemmer.

1.

Valg af dirigent.

Indledningsvis bød Marianne Mortensen velkommen. 

Efterfølgende foreslog Marianne Mortensen på bestyrelsens vegne Eigil Bramsen som dirigent.

Eigil Bramsen blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne med 4 ugers varsel ved opslag den 16. februar 2015. Opfordrede forsamlingen til at slukke mobiltelefoner.

Dirigenten foreslog Kirsten Veilbæk som referent. Hun blev enstemmigt valgt.

Eigil Bramsen oplyste, at Bjarne Rohde - formand for Aktivhuset – på grund af Rina Knudsens sygdom og fravær, ville oplæse Rinas beretning.

2.

Bestyrelsens beretning.

Bjarne Rohde læste herefter Rina Knudsens skriftlige beretning op. Beretningen vedhæftes referatet.

På forespørgsel fra Svend Uglebjerg vedrørende hilsen til Rina Knudsen, oplyste Bjarne Rohde, at ”onsdagsholdet i cafeen” i går havde sunget fødselsdagssang for Rina. Dette blev optaget på video, og efterfølgende forevist RK på Sygehuset. Aktivhuset overbringer senere en gave.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som blev enstemmigt vedtaget.

3.

Revideret regnskab forelægges.

Årsregnskab 2014 var udleveret til deltagerne. Konstitueret kasserer Torben Hansen gennemgik regnskabet.

På forespørgsel fra Aase Hansen oplystes det, at tilskuddet til Aktivhuset ikke føres som udgift, idet beløbet ikke er en driftsudgift. Det føres derfor under passiver under Status.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

4.

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen.
5.

Bestyrelsens forslag.

Ingen.

6.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 årPå valg var:

Rina Knudsen, som ikke modtager genvalg og
Marianne Mortensen, som modtager genvalg.

Kirsten Wiingaard blev foreslået som bestyrelsesmedlem og valgt enstemmigt.

Marianne Mortensen blev ligeledes valgt enstemmigt.

P.g.a. John Jørgensens bortgang skulle vælges et nyt medlem for 1 år.

Torben Hansen blev foreslået og valgt enstemmigt.
7.

Valg af 1 suppleanter for 1 år.

På valg var:

Inge Bruun, som enstemmigt blev genvalgt.
8.

Valg af 1 revisor for 2 år.

På valg var:

Torben Hansen, som ikke modtager genvalg.

Lene Støttrup blev foreslået og valgt enstemmigt.

9.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg var:

Preben Skouenborg, som blev genvalgt.

10.

Eventuelt.

Et medlem ønskede regnskaber udleveret før generalforsamlingen, og spurgte om hvorvidt det var en pligt for medlemmerne at deltage i generalforsamlingen. Hertil replicerede Bjarne Rohde, at der i henhold til vedtægterne ikke er pligt til at udlevere regnskaber før generalforsamlingen, og at det er blevet kutyme, at regnskabet udleveres ved mødet. Angående mødepligt til generalforsamlingen, oplyste formanden, at det ikke kan pålægges medlemmerne at deltage. Hvis det ville være tilfældet ville foreningen desuden have pladsmangel!

Sluttelig overbragte Bente Olsen en hilsen fra Rina Knudsen med en tak for de mange hilsner hun har fået og oplyste, at Rina var rigtig ked af, at hun ikke kunne være tilstede i dag.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.Odense, den 19. marts 2015


Kirsten Veilbæk

Referent
Dirigent Eigil Bramsen______________________
Bestyrelsen:

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk