Referat fra generalforsamling i Virkedals venner

Torsdag den 16. marts 2017


Der deltog 53 stemmeberettigede medlemmer.

1.a




1.b









Valg af dirigent.



Valg af referent.







Udpegning af stemmetællere.
På bestyrelsens vegne bød konstitueret cafeleder Jytte Knudsen velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Bjarne Rohde som dirigent og Kirsten Veilbæk som referent. Begge blev enstemmigt valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne med 4 ugers varsel ved opslag den 9. februar 201. Dirigenten henledte opmærksomheden på at ”7” tallet i 2017 var faldet ud. Men at datoen selvfølgelig var 9. februar 2017.

Dirigenten udpegede Palle Mortensen og Bente Olsen som stemmetællere.

2.

Bestyrelsens beretning.

Jytte Knudsen orienterede om, at bestyrelsen havde besluttet, at hun på bestyrelsens vegne aflagde beretning for perioden.

Beretningen vedhæftes nærværende referat.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som efterfølgende blev enstemmigt godkendt.



3.

Revideret regnskab forelægges.

Årsregnskab 2016 var udleveret til deltagerne. Kasserer Torben Hansen gennemgik det reviderede regnskab.

Der var ikke yderligere spørgsmål og regnskabet godkendtes herefter enstemmigt.


4.

Indkomne forslag.


Der var ikke indkommet nogen.
5.

Bestyrelsens forslag.

Ingen.

6.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.










På valg var:

Marianne Mortensen og Inge Bruun. Ingen af dem ønskede genvalg.

Bestyrelsen foreslog:

Jytte Knudsen

Jørgen Hermansen

Der var ikke andre forslag, og begge blev valgt enstemmigt.
7.

Valg af 1 suppleanter for 1 år.

Suppleantposten er vakant, idet suppleanten Inge Bruun i perioden er indtrådt som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslog

Merete Røsling

Der var ikke andre forslag, og Merete Røsling blev valgt enstemmigt.


8.

Valg af 1 revisor for 2 år.

På valg var:

Lene Støttrup

Som var forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Der forelå fuldmagt med tilsagn om at ville modtage valg.

Der var ikke andre forslag, og Lene Støttrup blev valgt enstemmigt.


9.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg var:

Erik Mørk, som ikke ønskede genvalg.



Bestyrelsen foreslog Inge Bruun.

Der var ikke andre forslag. Inge Bruun blev enstemmigt valgt.


10.

Eventuelt.

På bestyrelsens vegne takkede Jytte Knudsen, Marianne Mortensen og Inge Bruun, som nu forlader bestyrelsen. Jytte Knudsen takkede for den støtte og hjælp begge havde været for hende, da hun ”overtog” cafeen midt i en periode. Begge fik overrakt en smuk buket. Jytte Knudsen takkede endvidere Bente Olsen fordi ”hun simpelthen er så hjælpsom” og udtrykte tak for den hjælp hun havde været for hende i forbindelse med hendes konstituering som cafeleder. Også Bente Olsen fik blomster.

Bente Olsen takkede for blomsterne, og  sagde til Jytte Knudsen, at det var imponerende hun turde ”binde an” med cafeen. Det var en stor opgave, men Jytte Knudsen har klaret det fantastisk.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og formanden takkede for det gode fremmøde og den gode opbakning brugerne havde givet hende i forbindelse med hendes konstituering som cafeleder.



Generalforsamlingen sluttede med et Virkedal leve.



Odense, den 18. marts 2017
Kirsten Veilbæk
Referent





Dirigent Bjarne Rohde ______________________





Bestyrelsen:

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk