Indledning

Året 2016 har også i år budt på mange forskellige opgaver for bestyrelsen.

En af de store udfordringer var omlægning af opgaver i forbindelse med Sv. Aages afgang som kasserer. Der var mange opgaver som skulle fordeles blandt den nye kasserer og resten af bestyrelsen.

Kontingentbetaling

Det ser ud til, at medlemmerne har taget godt imod måden at betale kontingent på. Vi fik jo sidste år en ny kasserer. Hun har da også haft nok at se til. Ikke mindste skulle hun sætte sig in i et nyt regnskabssystem. Det har været et kæmpemæssigt stykke arbejde, men det ser ud til, at vi i fællesskab har fået styr på det. Stor ros til Bodil for det arbejde hun har lagt for dagen. På et tidspunkt overvejede vi at indføre MobilPay til kontingentbetaling, men da det er forbundet med omkostninger, mente vi at gevinsten var for lille.

Parkering

Alle er bekendt med at parkering er og var et stort problem for Virkedal. Desværre blev det ikke bedre da der blev sat parkeringsskilte op. Heller ikke forøgelsen af el-bilernes parkeringspladser blev udviddet, gjorde situationen bedre. Hele året har næsten stået i parkeringens tegn. Alle har i kunne følge med i udviklingen via dagspressen, men desværre må vi jo erkende, at der ikke er kommet meget ud af vore bestræbelser for at løse parkeringsproblemet omkring Virkedal. Det vi er blevet tilbudt står absolut ikke mål med de forventninger vi havde. Rådmand Brian Skov Nielsen kunne meddele, at man havde besluttet at tilbyde frigørelse af een håndværkerreserveret p-plads. En beslutning der i øvrigt ikke var afstemt med pedellen på plejehjemmet. Derud over optegning af tre p-båse over for handicappladserne. Desuden blev vi stillet i udsigt, at der kunne parkeres på ni af el-bilernes pladser i tidsrummet 8-12.30 samt mellem 13.30 og 14.30. Tidsrummet fra 8-12.30 vil kunne være til gavn for vores første hold på dagen, medens det sidste forslag efter min mening er fuldstændig ubrugeligt. Det skal dertil siges, at det ikke harmanglet på forslag fra vores side.

IT-Stuen

Vores tidligere IT-supporter som med megen flid og dygtighed hjalp os med de forskellige tekniske problemer på IT-stuen stoppede af arbejdsmæssige årsager denne aktivitet. Det betyder så også, at vi andre på bedste vis må tage over, og eventuelt søge ekstern bistand hvis det er noget, vi ikke selv kan klare.

Vaccinationer

Igen i 2016 var der i oktober måned influenzavaccinationer på Virkedal.
Tilbage til at Lokalrådet betalte kaffe og en småkage.


Antallet af fremmødte har været for nedadgående de sidste år. Årsagen til der ikke kom så mange de to dage, skyldes, som jeg også sagde sidste år, det faktum, at mange benytter lejligheden til få vaccinationen hos egen læge, når de alligevel er der.

Aktiviteter

Engelskhold

Der er nu 4 hold med meget forskellig deltagerantal (42 i alt), og desværre har vi venteliste til denne aktivitet. Det er dejligt at der er så stor interesse for denne aktivitet, hvor samtaleengelsk er i højsædet. Det teknisk engelsk vi støder på når vi arbejder med vore computere bliver der ikke megen plads til, men det kunne måske være en god ide at berøre dette felt også.

IT-hold

For første gang i mange år er der nu ingen venteliste til IT-holdene. Dette skyldes i høj grad at der i det forgangne år, fra alle sider har været stor focus på at lære den ældre generation op i forbindelse med IT. Der har været masser af hjælp at hente på IT-stuer og biblioteker m.v..

Det betyder også, at aldersgruppen stiller sig tilfreds med at de nu kan betjene e-boks, borger.dk, samt bruge deres NemId til deres bank.

Vi prøver også at etablere en "IT-kravlegård", hvor man kan tilmelde sig og få de mest basale IT-kundskaber. Det blev tilbudt i en tidsbegrænset periode, hvorefter man vil blive sluset ud på et af de andre hold.

IT-caféen som er åben for alle +60'ere også ikke-medlemmer, som åben om tirsdagen mellem 10.00 og 12.00 besøges jævnligt med mange forskellige problemer.

Husorkesteret

Som alle ved øver husorkesteret hver onsdag fra 9 - 12. Det er ikke fordi vi savner medlemmer. Vi kan dårligt være flere i lokalet. Derimod kniber det med tiden til at finde engagementer, så jeg kan da kun opfordre til, at I er med til at skabe lidt reklame for orkesteret. Vi tager gerne ud med 6-7 mand og spiller på plejehjem og ældreklubber, for det beskedne beløb af kr. 1.000,-.

Sangkoret

Vores sangkor har efterhånden rigtig mange medlemmer. Også så mange at vi næsten ikke kan være flere.

Sidder man nu med en lille sangfugl i maven, kunne man måske have glæde af at deltage i "Syng sammen" hver den første torsdag i måneden.

Værkstedet

Værkstedet har været en dyr fornøjelse i det forgangne år.

Anskaffelse af 3 nye drejebænke. Ny slibemaskine og ikke mindst reparation af andre maskiner. Det er vigtigt i den forbindelse at understrege, at værktøj og maskiner skal behandles ordentligt, og bruges til det de er beregnet til.

Billard

Billardet bliver glædeligvis brugt flittigt, selv om der stadig er ledige tidsrum. Interesserede skal henvende sig i receptionen.

Når det nu bliver brugt så meget, bliver det også slidt, så det bliver nok nødvendigt med et nyt klæde.

Også her gælder det, at tingene skal behandles ordentligt.

Virkedal underholder

"Virkedal underholder" var ligeledes en succes i 2016.
Arrangementer er usædvanlig godt besøgt og stemningen er høj når husorkesteret medlemmer underholder efter bedste evne.


Vi har da også i 2017 planlagt en "Virkedal Underholder" i oktober måned. Derfor vil jeg gerne allerede nu opfordre til, at I tænker over, hvad I kunne bidrage med. Kan I en vise, fortælle en historie, lave en tryllekunst eller læse noget op, så se at komme ud af busken. Det behøver ikke at være "Tordenskjolds soldater" hele tiden.

Henvend Jer til Bjarne eller et af bestyrelsesmedlemmerne så vi ved, hvad vi har at gøre med.

Til slut

I året der er gået, har et udvalg bestående af Sv. Aage, Eigil, Knud og Kirsten brugt rigtig mange kræfter på at lave en ny udgave af Virkedalbogen. Bogen fik alle de frivillige i julegave, ligesom vi har sendt den til relevante personer i Kommunen. Til det store banko havde Bente Olsen skaffet en del sponsore, som også har fået Virkedalbogen.
Hvis nogen skulle være interesserede i at erhverve Virkedalbogen, kan den købes i receptionen for kr. 100,-.


Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen, for det arbejde de har lagt for dagen. Speciel tak til Jytte, der med kort varsel og med succes sprang ind som konstitueret leder af caféen. Der er som sagt mange ting at tage vare på, når huset er blevet så stort, som det er.

Tak til Vennerne. Til vennernes bestyrelsen, cafédamer/herrer samt damerne i receptionen. Det er ikke mindst fordi samarbejdet de to bestyrelser imellem fungerer så godt, som det gør, at vi får huset til at være et godt sted for vores brugere.

Til sidst men ikke mindst. Tak til alle vejlederne, som ofrer deres tid, som støtte til brugerne i de enkelte aktiviteter.
Endelig en tak til alle Jer, husets brugere for den loyalitet og opbakning I viser.


Hermed overgiver jeg min beretning til forsamlingen.


Bjarne Rohde

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk