Beretning 2011

AKTIVHUSET VIRKEDAL

Bestyrelsens beretning for året 2011

Atter i år kan vi se tilbage på et begivenhedsrigt år på Virkedal. Vi har al mulig grund til at være stolte af stedet, og det er ”verdensberømt” på Fyn og i særdeleshed i Odense.

Desværre har succesmedaljen også en bagside. Vi har et dejligt hus, men ”skoen” er begyndt at klemme. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi godt kunne tænke os lidt mere plads. Bestyrelsen kæmper ustandseligt med puslespillet for at få plads til vores nuværende aktiviteter, og det bliver da helt galt, når vi gerne vil imødekomme ønskerne om Mobilkurser, Havekurser o.s.v., som er det vi kalder ad hoc aktiviteter.

I den forbindelse må vi rette en stor ros til Caféen og dens damer samt receptionen for deres fleksibilitet, når der med forholdsvis kort varsel skal dækkes op og serveres kaffe og brød forskellige steder i huset.

Som en parentes bemærket skal I være opmærksomme på ændrede tiden og regler for brug af motionsrummet. Der skal vi også i modsætning til tidligere ansøge om lån af lokalet hvert år.

Aktiviteterne er som før nævnt ikke blevet mindre i løbet af året. Jeg vil ikke opremse alle aktiviteterne, (Vi skal jo også hjem i dag) men lige nævne, at aktiviteterne på Træværkstedet er udvidet en hel del. Her arbejdes både mandag, tirsdag og onsdag. De går samtidig ikke af vejen for at skrue en skrue i, sætte en emhætte op eller udskifte en vandhane, og så er de billige i drift. Et ½ stykke mad, en øl og en kop kaffe, så kører det.

I 2011 har søgningen til engelsk været så stor, at det har været nødvendigt at oprette en venteliste. Den er for øjeblikket på 10 personer. Det betyder også, at vi er inde i overvejelser om at oprette endnu et engelskhold. Det vil naturligvis ske i samråd med den nuværende vejleder Jytte Laursen. Så må vi se, om vi kan finde plads.

Sidste år nævnte jeg blandt aktiviteterne Fotohold og Slægtsforskning. Det er jo tidsafgrænsede aktiviteter. Fotoholdet har med skiftende brugere været og er en succes, og er efterhånden fast etableret med et hold i første halvår og et i andet. Slægtsforskning, som kører ved hjælp af IT-programmer, håber vi også på kan blive en aktivitet med samme forløb.

Ordningen med Begynderhold har vi fortsat igen i år. Formålet med disse hold er at forberede brugerne til de ”rigtige” hold således, at vejlederne der ikke skal bruge så mange kræfter på at forklare de nye brugere de grundlæggende principper omkring en computer.

Virkedal har som bekendt fået et husorkester. Efterhånden samles der 12-13 personer med deres instrumenter en gang om ugen i Billardstuen. Orkesteret vil også gerne vise, hvad de kan. Det har indtil nu haft to ”eksterne” opgaver. Første gang på Langeskov Plejehjem ved deres Sct. Hans-fest, hvor beboere og pårørende fik lejlighed til at svinge benene eller rotere hjulene på kørestolene. Anden gang var her i januar måned hvor nogle orkestermedlemmer underholdt i Ravnebjerg Kirkeanneks for Ravnebjerg-Ubberud Hyggecafé. Da Virkedal på den måde har vist vilje til stå til rådighed for sådanne arrangementer, har vi fra Odense kommune undtagelsesvis modtaget et tilskud, så vi har været i stand til at købe mikrofoner, mikserpult og højtalere til orkesteret.

Internt har husorkesteret også bidraget til underholdningen ved ”Virkedal underholder”.

Som noget nyt prøvede vi sidste år at arrangere en sammenkomst vi kaldte ”Lanciers og Grill”. Selv om vi var nødt til at begrænse deltagerantallet, var det tilsyneladende en succes. Så stor at vi i år vil afvikle arrangementet to gange. En gang i maj måned og en gang i august.

Sidste år havde vi igen to influenca-vaccinationsdage, hvor omkring 600 mennesker besøgte huset. Det viser sig, at disse dage er med til at gøre opmærksom på huset, idet flere besøgende har fået øjnene op for vores aktiviteter og gode sociale sammenhold.

Vores flotte rygehus har desværre også i det forløbne år været udsat for hærværk. Vi har været forskånet for indbrud i caféen, sandsynligvis fordi vi har fået etableret videoovervågning og bevægelsessensor på cafélyset.

Plejehjemmet har også været udsat for hærværk. Det er en kedelig oplevelse, men takket være naboovervågning og en fælles indsats med pedellen på plejehjemmet, er det lykkedes at finde gerningsmændene. Forhåbentlig vil dette dæmpe disse uønskede aktiviteter.

Ved sidste generalforsamling lovede bestyrelsen at se på lovene med henblik på evt. ændringer. Imidlertid kom vi frem til, at der p.t. ikke er behov for nogen ændringer.

Vi lovede også at følge op på ønskerne om optegning af striber på parkeringspladsen samt evt. etablering af yderligere en handicapparkering. Udenomsarealerne og vedligeholdelse af disse sorterer under kommunen, og på forespørgsel fik vi at vide, at der ikke var afsat penge i budgettet til renovering af p-pladsen.

Med hensyn til varsling af kontingentforhøjelser kan vi oplyse, at p.t. er der ingen planer om forhøjelser. Dog vil vi gøre opmærksom på at hvis tilskuddet fra Odense Kommune ændres i nedadgående retning, kan en kontingentforhøjelse komme på tale i 2013.

Hvis vi skal snakke om fremtiden, kan vi jo ifølge sagens natur ikke udvide vore aktiviteter særligt meget. Det vil rimeligvis være i form af ad hoc arrangementer. Eksempelvis kunne man forestille sig undervisning i brugen af ”Borger.dk” ”NEMid” eller andre tiltag der kan være med til at hjælpe vores generation med de nødvendige IT-mysterier.

Her i foråret har vi fået tilladelse og bevilling til at udvide vores skur. Det er igen træværkstedet, der lægger arbejdskraft til. Udvidelsen er nødvendig, fordi vi gerne vil have plads til havemøbler og vores griller. Så snart vejret bliver lidt lunere, går de i gang.

Noget af det vi også tænker meget på, er anskaffelse af en hjertestarter. Nu er jeg ikke politiker, så jeg vil ikke skrive under på noget, men det er vores erklærede mål, at vi inden for det næste år har en sådan i huset.

Umiddelbart vil jeg sige, at Odense Kommune har været rigtig flinke ved os i året, der er gået. De fleste har sikker også bemærket, at der sker så mange forandringer i kommunalt regis. For at høre lidt om disse ændringer, specielt inden Ældre- og Handicapforvaltningen, deltog Svend Aage og jeg i et orienteringsmøde for frivillige og lokalråd ude på den gamle Amtsgård. Det er en kæmpemæssig opgave de med meget store ambitioner har sat i gang. Et af de umiddelbart positive signaler, der kom frem på mødet var, at man er begyndt at få øjnene op for den indsats, vi i huset her gør som frivillige. Nemlig det at vi aktiverer borgerne og er medvirkende årsag til, at de ikke går til af kedsomhed og manglende social kontakt. Så det kan da godt være, at vi vil føle os bedre tilpas, når vi i fremtiden bliver inviteret til Frivillighedens Dag.

Her til slut vil jeg gerne henlede opmærksomheden på vores jubilæumsbog, som fortæller om Virkedals historie fra vi startede i 1999 til 2011. Den kan købes i receptionen for kr. 100,-. Der er ganske få eksemplarer tilbage og den udkommer ikke i yderligere et oplag.

Nu vil jeg gerne takke bestyrelsen for deres gode samarbejde i året der er gået. Alle har vist engagement og ansvar over for den opgave vi er valgt til.

Også tak til Vennernes bestyrelse for det gode forhold vi har de to bestyrelser imellem. I har bestemt også en andel i, at huset er et godt sted at være.

De frivillige i caféen og i receptionen skal også have en tak for deres utrættelige arbejde med at holde styr på alle vores rare brugere.

Huset var dog, når alt kommer til alt, ikke meget værd hvis ikke brugerne dels ved at møde op i dag og i øvrigt bruge huset så flittigt som de/I gør. Så derfor skal der også lyde en kæmpestor tak til Jer.

Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen.

Tak

B. RohdeEjgil Laustsen/Dirigent

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk