Beretning 2014

Bestyrelsens beretning for 2014

Opfølgning fra generalforsamlingen
Stole
Der er blevet anskaffet 30 stole til Atriumgangen. De er behagelige at sidde på, hvilket er med til at gøre Atriumgangen til et yderst brugbart lokale.

Låsesystem
Nøgleboksene er blevet skiftet ud, så de er mere betjeningsvenlige.

Nyhedsbreve
Lige nu er antallet af modtagere af vores nyhedsbrev oppe på 219 personer. Desværre er der nogle stykker der ikke får nyhedsbrevene fordi e-mailadressen er forkert. Skulle der nu være nogen i forsamlingen der undrer sig over at de ikke får det ønskede nyhedsbrev, må I meget gerne rette henvendelse til os.
Så har jeg et lille hjertesuk.
Tanken med alle de informationskanaler, vi gør brug af, er at holde Jer orienteret, om hvad der sker og skal ske på Virkedal. Læs disse informationer og lad os gerne vide hvis I synes, der er noget, vi skal gøre anderledes.

Aktiviteter


Engelskhold
Nu 3 hold med meget forskellig deltagerantal. Det er ikke brugerne der bestemmer hvor mange deltagere, der skal være på holdene

IT-hold
På grund af den lange venteliste havde man på tale at ændre på tiderne, således at man kunne presse et ekstra hold ind om dagen. Problemet løste imidlertid sig selv, idet vi etablerede en ekstra maskine på IT-stuen og ventelisten er nu nede på omkring 8 personer.
IT-café. Åben for alle +60'ere også ikke-medlemmer. Det som følge af at imødekomme Odense Kommunes ønske om opgradering af den ældre gruppe borgere. Selvfølgelig har vi den bagtanke, at de efter et par besøg beslutter sig for at blive medlemmer.

Træværkstedet
Da vi mistede John Jørgensen midt på året blev Arne Johansen udpeget som ny leder af træværkstedet.
Sølvarbejde og stenslibning ledes nu af Inge Pedersen

Hjertestarterkursus
Den 31. marts deltog 5 personer fra Virkedal i Seniorhusets Hjertestarterkursus. Senere have vi besøg af hjerteforeningen  som medbragte øve dukker til de deltagende (11 stk.). Virkedal råder over fire prøvesæt. Vi har derfor, mulighed for selv at kunne gennemføre en sådan demonstration.

Stor brochure
Det er besluttet, at den "store" brochure, som vi plejede at lægge på biblioteker, hos læger og tandlæger ikke længere vil indholde annoncer.
Dermed forsvinder også sponsorindtægterne. Vi har imidlertid regnet på det og indtægterne fra sponsoraterne står ikke rigtigt mål med fremstillingsomkostningerne og det store arbejde der er ved indhentning af sponsorater.

Kontingentbetaling
Som alle har erfaret, er der sket ting og sager i forbindelse med vores medlemskort og betaling af kontingent.
Når det nye system er kørt rigtigt ind, skulle det gerne give en lettere arbejdsgang og mindre arbejdsbyrde. Lige p.t. er det ikke tilfældet.
Der har været mange ting der skulle rettes til. Bl.a. har der været stort arbejdspres på tilretning af hjemmesiden, samt etablering af betaling med Dankort på Nettet. Det er endelig faldet på plads. Nets er en besværlig dame at danse med, og så hjælper det jo heller ikke, at den lange ekspeditionstid kom bag på os.
I dag har I alle oplevet en af funktionerne med det nye medlemskort.
Nu skal I jo passe på det nye medlemskort da, det skal genbruges, så kassereren og formanden ikke skal igennem den lidt besværlige procedure at fremstille de forskellige typer medlemskort og få dem trykt.

Virkedal underholder
Da Virkedal underholdt den 4. oktober var der overvældende 78 betalende gæster. Der ud over var der 8 musikere fra husorkesteret samt 4 cafédamer. Det må siges, det var en succes.
Vi har også i 2015 planlagt en "Virkedal Underholder" i oktober måned. Husorkesteret er jo efterhånden fast inventar, men jeg vil gerne allerede nu opfordre til, at I tænker over, hvad I kunne bidrage med. Kan I en vise, fortælle en historie, lave en tryllekunst eller læse noget op, så se at komme ud af busken. Det behøver ikke at være "Tordenskjolds soldater" hele tiden.
Henvend Jer til Bjarne eller et af bestyrelsesmedlemmerne så vi ved, hvad vi har at gøre med.

Billedophængning
I har helt sikkert lagt mærke til, at væggene på Virkedal prydes af forskellige kunstneres malerier. I den forbindelse er der blevet nedsat et udvalg der er bemyndiget til inden for visse rammer at købe af disse malerier. På sigt er det tanken, at vi får en permanent samling på vores vægge.

Parkering
Desværre må vi jo erkende, at vi har et stort problem med parkering omkring vore hus.
Årsagen kan i høj grad findes i at hjemmeplejen skal have plads til deres bilpark (14 biler). Ikke nok med det, men de ansatte kommer ofte til i biler, to til hver hjemmeplejebil, så det bliver til nogle stykker.
Forholdene er mildest talt kaotiske, og det bliver tilsyneladende ikke bedre hvis der bliver parkeringsforbud på vejen ind mod Virkedal. Der bliver allerede nu uddelt P-bøder, og jeg kan da kun opfordre til at I overholder parkeringsreglerne.
Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at vi i flere omgange har rettet henvendelse til Odense Kommune om de ulykkelige forhold. Bl.a. med henvisning til Odense Kommunes Parkeringsfond. Desværre henviser man til, at den kun gælder for en ganske snæver byzone i den inde bydel.
Vi kan kun håbe på, at den nyligt tilflyttede hjemmeplejedel fra Jacob Hansens Vej, snart finder et sted at bo.

Til slut
Jeg vil gerne takke bestyrelsen, for det arbejde de har lagt for dagen. Der er mange ting at tage vare på, når huset er blevet så stort, som det er.
Tak til Vennerne. Til bestyrelsen, cafédamer/herre samt damerne i receptionen. Det er ikke mindst fordi samarbejdet de to bestyrelser imellem fungerer så godt, som det gør, at vi får huset til at være et godt sted for vores brugere.
Til sidst med ikke mindst. Tak til alle Jer, husets brugere for den loyalitet og opbakning I viser.
Hermed overgiver jeg min beretning til forsamlingen.

Bjarne Rohde

..................................................
Dirigent

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk