Referat 2017

Referat fra generalforsamling i Aktivhuset Virkedal

Torsdag den 23. februar 2017

Der deltog 52 stemmeberettigede medlemmer.

1.

Valg af dirigent.

Indledningsvis bød Bjarne Rohde velkommen og bad forsamlingen mindes afdøde brugere med 1 min. stilhed. Efterfølgende foreslog Bjarne Rohde på bestyrelsens vegne Ejgil Laustsen som dirigent.

Ejgil Laustsen blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne ved opslag den 19. januar 2017.

Dirigenten foreslog nedsat et stemmeudvalg. Gurli Rudolfsen og Aase Johansen blev valgt.

2.

Bestyrelsens beretning.

Se vedhæftede beretning.

Der var ingen spørgsmål til beretningen. Kirsten Veilbæk henledte opmærksomheden på, at formanden i sin beretning havde takket, bestyrelsen, cafepersonalet, Vennerne og vejlederne for årets indsats. KV ville derfor gerne takke formanden for den store indsats BR gør.

Beretning blev herefter enstemmigt vedtaget.

3.

Revideret regnskab og forelæggelse til godkendelse.

Årsregnskab 2016 var udleveret til deltagerne. Kasserer Bodil Kristiansen gennemgik kort regnskabet. Medlemstal var opført på regnskabet. Det fremgår heraf, at medlemstallet fra 2009 – 2016 har ligget pænt omkring 500.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

4.

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen.

5.

Bestyrelsens forslag.

Ingen.

6.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg er:

Bjarne Rohde

Kirsten Veilbæk

Jytte Knudsen

Inge Jørgensen

Dirigenten oplyste, Jytte Knudsen ikke modtager genvalg i modsætning til det, som var anført i indkaldelsen. Årsagen hertil er den store arbejdsbyrde, JK har påtaget sig som cafeleder. De øvrige 3 som er på valg har tilkendegivet, at de er villige til at modtage genvalg.

På bestyrelsens vegne foreslog dirigenten Knud Ørnstrøm som nyt medlem af bestyrelsen. Der var ikke yderligere forslag.

Valgt enstemmigt blev:

Bjarne Rohde

Kirsten Veilbæk

Inge Jørgensen

Knud Ørnstrøm

7.

Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg var:

Knud Ørnstrøm og 1 post har været vakant siden Finn Tøxen er flyttet.

Til suppleanter foreslog formanden:

Ingelise Rasmussen – som ikke var tilstede - men fra hvem der lå en fuldmagt om at ville modtage valg.

Erland Henriksen.

Der var ikke yderligere forslag. Valgt for 1 år er således:

Ingelise Rasmussen og Erland Henriksen.

8.

Valg af 1 revisor for 2 år.

På valg var:

Preben Skouenborg, som blev genvalgt.

9.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg var:

Aage Hejn, som blev genvalgt.

10.

Eventuelt.

Bjarne Rohde takkede på bestyrelsens vegne Jytte Knudsen for det arbejde hun indtil nu har udført på Virkedal. JK fortsætter som tidligere omtalt i Cafeen, og er således fortsat en samarbejdspartner. Bjarne Rohde overrakte Jytte Knudsen en vingave som tak for indsatsen.

Sluttelig takkede Bjarne Rohde dirigenten for indsatsen. Der var ligeledes tak til alle frivillige, herunder cafedamerne og sluttelig tak til medlemmerne for fremmødet.

Generalforsamlingen blev afsluttet med Virkedal-hurra.

Odense, den 26. februar 2017

Kirsten Veilbæk

Referent

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk