Referat 2020

Referat fra generalforsamling i Aktivhuset Virkedal

Torsdag den 20. februar 2020

Der deltog 59 stemmeberettigede medlemmer.

Fraværende: Ingelise Rasmussen

1.

Valg af dirigent.

Indledningsvis bød Bjarne Rohde velkommen og bad forsamlingen mindes afdøde med 1 min. stilhed. Efterfølgende foreslog Bjarne Rohde på bestyrelsens vegne Ejgil Laustsen som dirigent.

Ejgil Laustsen blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne ved opslag den 16. januar 2019.

Dirigenten foreslog nedsat et stemmeudvalg. Gurli Rudolfsen og Aase Johansen blev valgt.

2.

Bestyrelsens beretning.

Se vedhæftede beretning.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Beretning blev herefter enstemmigt vedtaget.

3.

Revideret regnskab og forelæggelse til godkendelse.

Årsregnskab 2019 var udleveret til deltagerne. Kasserer Bodil Kristiansen gennemgik kort regnskabet. Medlemstal var opført på regnskabet. BK oplyste, som det fremgik af tallene, at medlemstallet for 2019 var svagt faldende i forhold til 2018.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Bjarne Rohde gjorde opmærksom på sponsoraftale med Energi Fyn.

Kirsten Veilbæk spurgte ind til om sponsoratet er afhængig af min. 10 tilmeldte.

BR oplyser at i et brev fra Energi Fyn fortælles at hvis vi ikke opnår 10 nye tilmeldte i år, ophæves aftalen for 2020

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

4.

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen.

5.

Bestyrelsens forslag.

Bestyrelsen har ikke fremsat nogen forslag.

6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg er:

Bodil Kristiansen (modtager genvalg)

Bente Olsen (modtager ikke genvalg)

Eva Christiansen (modtagergenvalg)

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Joan Evitt som medlem af bestyrelsen.

Der var ikke andre forslag fra salen hvorefter

Bodil Kristiansen

Eva Christiansen

Joan Evitt

Blev valgt enstemmigt

7.

Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg var:

Joan Evitt (modtager genvalg)

Lissi Rasmussen (modtager genvalg)

På baggrund af Joan Evitts indtrædelse i bestyrelsen foreslog formanden Linda Øster-Jørgensen som suppleant.

Der var ikke yderligere forslag fra salen, hvorefter

 Lissi Rasmussen og

 Linda Ø. Jørgensen

Blev valgt enstemmigt.

8.

Valg af 1 revisor for 2 år.

På valg var:

Preben Nielsen (som modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag fra salen hvorefter Preben Nielsen blev genvalgt.

9.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg var:

Aage Hejn, (som modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag fra salen hvorefter Aage Hejn blev genvalgt.

10.

Eventuelt.

Dirigenten fastslog, at der kan spørges om alt under punktet, blot kan der ikke vedtages noget.

Edith Steenberg fra salen spurgte om det er muligt at gøre noget ved lydforholdene/akustikken i cafeen.

Bestyrelsen tog spørgsmålet til efterretning

Afslutningsvis takkede Bjarne Rohde Bente Olsen for hendes stor arbejde i bestyrelsen gennem mange år og overrakte blomster og gavekort, hvorefter Bente takkede for den tid hun har været i bestyrelsen.

 Derefter blev dirigenten takket for indsatsen.

Generalforsamlingen blev afsluttet med Virkedal-hurra for huset.

Odense, den 23.februar 2020

Eva Christiansen, Referent

Dirigent Ejgil Laustsen____________________________

Bestyrelsen:

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk