Referat 2021

Referat fra generalforsamling i Aktivhuset Virkedal

Torsdag den 16. september 2021

Der deltog 47 stemmeberettigede medlemmer.

Afbud: Knud Ørnstrøm

1.

Valg af dirigent.

Indledningsvis bød Bjarne Rohde velkommen og bad forsamlingen mindes afdøde med 1 min. stilhed. Efterfølgende foreslog Bjarne Rohde på bestyrelsens vegne Ejgil Laustsen som dirigent.

Ejgil Laustsen blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne ved opslag den 16. august 2021.

Dirigenten foreslog nedsat et stemmeudvalg. Birthe Frederiksen og Aase Johansen blev valgt.

2.

Bestyrelsens beretning.

Se vedhæftede beretning.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Beretning blev herefter enstemmigt vedtaget.

3.

Revideret regnskab og forelæggelse til godkendelse.

Årsregnskab for 2020 var udleveret til deltagerne. Kasserer Bodil Kristiansen gennemgik kort regnskabet.

Medlemstallet på 401 står opført på regnskabe.

BK gjorde opmærksom på sponsoraftale med Energi Fyn, og opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig til gavn for Virkedal.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet

Regnskabet godkendes enstemmigt.

4.

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

5.

Bestyrelsens forslag.

Bestyrelsen har ikke fremsat nogen forslag.

6.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg var:

Bjarne Rohde              (modtager ikke genvalg)

Knud Ørstrøm             (modtager genvalg)

Ingelise Rasmussen    (modtager genvalg)

Flemming Lærkehøj    (modtager genvalg)

På bestyrelsens vegne foreslog formanden suppleant Linda Andersen som medlem af bestyrelsen.

Der var ikke andre forslag fra salen, hvorefter

Knud Ørnstrøm

Ingelise Rasmussen

Flemming Lærkehøj

Linda Andersen

blev valgt enstemmigt for 2 år.

7.

Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg var:

Linda Andersen           (modtager genvalg)

Lissi Rasmussen          (modtager ikke genvalg)

På baggrund af Linda Andersens indtrædelse i bestyrelsen opfordrede formanden medlemmer i salen til at melde sig på banen.

Der var ingen som meldte sig, det betyder at vi ikke har nogen suppleanter

8.

Valg af 1 revisor for 2 år.

På valg var:

Kirsten Veilbæk          (modtager ikke genvalg)

Minna Aase fra salen meldte sig.

Der var ikke andre forslag fra salen hvorefter
Minna Aase blev enstemmigt valgt.

9.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg var:

Aage Hejn                  (modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag fra salen, hvorefter
Aage Hejn blev genvalgt.

10.

Eventuelt.

Dirigenten fastslog, at der kan spørges om alt under punktet, blot kan der ikke vedtages noget.

Efter opfordring fra Karen fra salen præsenterede bestyrelsen sig.

Afslutningsvis takkede Bjarne Rohde for den tid han har været som formand på Virkedal.

Derefter holdt Bodil Kristiansen på bestyrelsens vegne en tale hvor hun takkede Bjarne for det kæmpearbejde og engagement han som formand igennem mange år, har lagt på Virkedal.

Bjarne Rohde blev udnævnt til Æresmedlem og fik overrakt gavekurv, blomster og diplom samt frikort til samtlige arrangementer for frivillige.

Sluttelig takkede Bjarne Rohde dirigenten for indsatsen.

Der var ligeledes tak til alle frivillige, herunder cafepersonalet og sluttelig tak til medlemmerne for fremmødet.

Generalforsamlingen blev afsluttet med et Virkedal-hurra for huset

Odense, den 16. september 2021

Eva Christiansen, Referent

Dirigent Ejgil Laustsen ____________________________

Bestyrelsen:

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk