Referat 2022

Referat fra generalforsamling i Aktivhuset Virkedal

Torsdag den 31. marts 2022

Der deltog 40 stemmeberettigede medlemmer.

1.

Valg af dirigent.

Indledningsvis bød Knud Ørnstrøm velkommen og bad forsamlingen mindes afdøde med 1 min. stilhed. Efterfølgende foreslog Knud Ørnstrøm på bestyrelsens vegne Ejgil Laustsen som dirigent.

Ejgil Laustsen blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne ved opslag den 13. februar 2022.

2.

Bestyrelsens beretning.

Se vedhæftede beretning.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Beretning blev herefter enstemmigt vedtaget.

3.

Revideret regnskab og forelæggelse til godkendelse.

Årsregnskab for 2021 var udleveret til deltagerne. Kasserer Bodil Kristiansen gennemgik regnskabet.

Medlemstallet 2021 kan ikke oplyses korrekt da der endnu ikke er det fulde overblik grundet corona, men der er kommet 32 nye medlemmer siden august 2021.

Bodil Kristiansen gjorde opmærksom på sponsoraftale med Energi Fyn, og opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig til gavn for Virkedal.

Bodil Kristiansen opfordrede medlemmerne til at betale kontingent over nettet. Receptionisterne vil være behjælpelig, man skal blot huske Nem id og Bruger-id

Der var ingen spørgsmål til regnskabet

Regnskabet godkendes enstemmigt.

4.

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

5.

Bestyrelsens forslag.

Bestyrelsen har ikke fremsat nogen forslag.

6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg var:

Bodil Kristiansen       (modtager genvalg)

Joan Evitt                  (modtager genvalg)

Eva Christiansen       (modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag fra salen, hvorefter

Bodil Kristiansen

Joan Evitt

Eva Christiansen

blev valgt enstemmigt for 2 år.

7.

Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg var:

Bestyrelsen foreslog Monica Jakobsen

Der var ikke andre forslag, hvorefter Monica Jacobsen blev enstemmigt valgt.

8.

Valg af 1 revisor for 2 år.

På valg var:

Preben Nielsen          (modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag fra salen hvorefter
Preben Nielsen blev enstemmigt valgt.

9.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg var:

Aage Hejn                (modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag fra salen, hvorefter
Aage Hejn blev enstemmigt valgt.

10.

Eventuelt.

Dirigenten fastslog, at der kan spørges om alt under punktet, blot kan der ikke vedtages noget.

Da vi havde en fødselar iblandt os, startede vi dette punkt med at synge fødselsdagssang og ønske tillykke til Inge Jørgensen.

Fra salen kom der et ønske om at der blev valgt en formand, da det er rart at vide hvem man kan henvende sig til, hvis man har noget på hjerte.

Bjarne Rohde reklamerede endnu engang for at tilmelde sig sponsoraftalen for Energi Fyn, det er ganske gratis.

Der blev spurgt indtil det IT-system Vinkas som Virkedal bruger, det er et dyrt system, men det fungerer og der er ikke kræfter lige nu til at søge andre.

Da der ikke var mere fra salen, sluttede Knud Ørnstrøm generalforsamlingen af med at takke for fremmødet og ønskede alle en god tur hjem.

Derefter blev Generalforsamlingen afsluttet med et Virkedal-hurra for huset

Odense, den 2. april 2022

Eva Christiansen, Referent

Dirigent Ejgil Laustsen ____________________________

Bestyrelsen:

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk