Referat 2023

Referat fra generalforsamling i Aktivhuset Virkedal

Torsdag den 23. februar 2023

Der deltog 30 stemmeberettigede medlemmer.

1.

Valg af dirigent.

Knud Ørnstrøm bød velkommen og bad forsamlingen mindes afdøde med 1 min. stilhed. Efterfølgende foreslog Knud Ørnstrøm på bestyrelsens vegne Ejgil Laustsen som dirigent.

Ejgil Laustsen blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne ved opslag den 19. januar 2023.

2.

Bestyrelsens beretning.

Se vedhæftede beretning.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Beretning blev herefter vedtaget.

3.

Revideret regnskab og forelæggelse til godkendelse.

Årsregnskab for 2022 var udleveret til deltagerne. Kasserer Bodil Kristiansen gennemgik regnskabet.

Siden vores artikel i Dalum-Hjallelse avisen i august 2022 er der kommet nye medlemmer til, så vi nu har 396 medlemmer.

Bodil Kristiansen gjorde opmærksom på sponsoraftale med Energi Fyn, og opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig til gavn for Virkedal.

Der var et spørgsmål fra salen omkring pris og regler for at leje cafeen. Det blev besvaret og tydeliggjort omkring reglerne.

Regnskabet blev godkendt.

4.

Indkomne forslag.

Der var kommet et forslag fra Erna Petersen om at finde mulighed for at åbne huset/cafeen op for ikke medlemmer.

Bjarne Rohde redegjorde for hvad der er lovligt.

.

5.

Bestyrelsens forslag.

Bestyrelsen har ikke fremsat nogen forslag.

6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg var:

Knud Ørnstrøm          (modtager genvalg)

Flemming Lærkehøj   (modtager genvalg)

Inge Lise Rasmussen (modtager genvalg)

Linda Andersen         (modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag fra salen, hvorefter

Knud Ørnstrøm

Flemming Lærkehøj

Inge Lise Rasmussen

Linda Andersen

blev valgt enstemmigt for 2 år.

7.  

Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg var:

Monica Jakobsen         (modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag, hvorefter Monica Jacobsen blev enstemmigt valgt for 1 år.

8.

Valg af 1 revisor for 2 år.

På valg var:

Minna Aase               (modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag fra salen hvorefter
Minna Aase blev enstemmigt valgt.

9.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg var:

Aage Hejn                 (modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag fra salen, hvorefter
Aage Hejn blev enstemmigt valgt.

10.

Eventuelt.

Der var ikke yderligere fra forsamlingen.

Derefter blev Generalforsamlingen afsluttet med et Virkedal-hurra for huset

Odense, den 25. februar 2023

Eva Christiansen, Referent

Dirigent Ejgil Laustsen ____________________________

Bestyrelsen:

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk