Referat 2024

Referat fra generalforsamling i Aktivhuset Virkedal

Torsdag den 29. februar 2024

Der deltog 40 stemmeberettigede medlemmer.

1.

Valg af dirigent.

Knud Ørnstrøm bød velkommen og bad forsamlingen mindes afdøde med 1 min. stilhed.

Efterfølgende foreslog Knud Ørnstrøm på bestyrelsens vegne Ejgil Laustsen som dirigent.

Ejgil Laustsen blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne ved opslag den 16. januar 2024.

2.

Bestyrelsens beretning.

Se vedhæftede beretning.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Beretning blev herefter vedtaget.

Knud Ørnstrøm kom med en kraftig opfordring om at melde sig som frivillig, da huset drives af frivillige og hvis ingen melder sig, det er både omkring aktiviteterne og i bestyrelserne, kan det ende med at huset må lukke.

Åse Knudsen fra cafeen mente ikke at cafeen havde samme problem med at få frivillige.

Monica Jakobsen forklarede at der her menes i Aktivhusets regi,

og at der bliver gjort meget bla. via Facebook for at få folk til at melde sig som frivillig, hvilket også kommer cafeen til gode.

3.

Revideret regnskab og forelæggelse til godkendelse.

Årsregnskab for 2023 var udleveret til deltagerne.

Kasserer Bodil Kristiansen gennemgik regnskabet.

Siden vores Åbent hus i september og julehyggen 25. november som også blev holdt som delvis Åbent hus er der kommet nye medlemmer til, så vi nu har 396 medlemmer.

Bodil Kristiansen gjorde opmærksom på sponsoraftale med Energi Fyn, og opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig til gavn for Virkedal

Regnskabet blev godkendt.

4.

Indkomne forslag.

Der var ikke kommet nogen forslag

.

5.

Bestyrelsens forslag.

Bestyrelsen har ikke fremsat nogen forslag.

6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg var:

Bodil Kristiansen       (modtager genvalg )

Joan Evitt                  (modtager genvalg)

Eva Christiansen       (modtager ikke genvalg)

På bestyrelsens vegne foreslog Knud Ørnstrøm Ulla Arneborg som bestyrelsesmedlem.

Der var ikke andre forslag fra salen,hvorefter

Bodil Kristiansen

Joan Evitt

Ulla Arneborg

blev valgt enstemmigt for 2 år.

7.  

Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg var:

Da Monica er trådt ind i bestyrelsen var der to ledige pladser som suppleant.

Anette Traun og Flemming Nielsen stiller begge op som suppleanter.

Der var ikke andre forslag fra salen hvorefter

Anette Traun og

Flemming Nielsen

blev enstemmigt valgt for 1 år.

8.

Valg af 1 revisor for 2 år

På valg var:

Preben Nielsen          (modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag fra salen hvorefter
Preben Nielsen blev enstemmigt valgt.

9.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

På valg var:

Aage Hejn                 (modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag fra salen, hvorefter
Aage Hejn blev enstemmigt valgt.

10.

Eventuelt.

Der var ros samt klapsalver til bestyrelsen fra John Cordie

Der var ikke yderligere fra forsamlingen.

Derefter blev Generalforsamlingen afsluttet med et Virkedal-hurra for huset

Odense, den 2.marts 2024

Eva Christiansen, Referent

Dirigent Ejgil Laustsen ____________________________

Bestyrelsen:

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk