Referat venner 2018

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen
Virkedals Venner
Torsdag den 15. marts 2018
Der deltog 41 stemmeberettigede medlemmer.
1.
Valg af dirigent
Jytte Knudsen bød velkommen til generalforsamlingen.
Bjarne Rohde blev foreslået som dirigent og enstemmigt valgt.
Merete Røsling blev foreslået som referent og enstemmigt valgt.
Bjarne Rohde takkede for valget og konstaterede, at general-forsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne ved opslag den 8. februar 2018, 4 uger før generalforsamlin-gen.
2.
Bestyrelsens beretning
Se vedhæftede beretning.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, og den blev
Derefter enstemmigt vedtaget.
3.
Revideret regnskab forelægges til godkendelse
Kasserer Torben Hansen gennemgik det udleverede årsregn-skab for 2017.
Rentebeløbet er gået meget ned, da banker ikke giver meget i rente.
Foreninger skal ikke længere betale gebyrer, så næste år bli-ver det endnu mindre.
Egil Laustsen var imponeret over kassebeholdningens 2 øre.
Der blev takket for et nydeligt specificeret regnskab.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4.
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5.
Bestyrelsens forslag
Ingen forslag.
6.
Valg til bestyrelsen for 2 år
2 bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Torben Hansen, som modtager genvalg
Tove Havlit, som modtager genvalg
Der var ikke andre forslag, hvorefter begge blev enstemmigt valgt.
7.
Valg af suppleant for 1 år
På valg er
Merete Røsling, som modtager genvalg.
Der var ikke andre forslag, hvorefter
Merete Røsling blev valgt enstemmigt.
8.
Valg af revisor for 2 år
På valg er
Eigil Bramsen, som ikke modtager genvalg.
Formanden foreslog Lis Rasmussen.
Der var ikke yderligere forslag.
Lis Rasmussen blev herefter enstemmigt valgt.
9.
Valg af revisorsuppleant for 1 år
På valg er
Inge Bruun, som ikke modtager genvalg.
Formanden foreslog Marianne Mortensen.
Der var ikke yderligere forslag.
Marianne Mortensen blev herefter enstemmigt valgt.
10.
Eventuelt
John Cordi, takkede de frivillige for deres søde og venlige betjening og samtidig det arbejde de lægger i bestyrelsen.
Jytte Knudsen takkede Inge Jørgensen, for det gode samar-bejde i Vennernes bestyrelse. Inge Jørgensen bliver nu afløst af Eva Christiansen, som repræsentant fra Aktivhusets besty-relse.
Jytte Knudsen takkede til slut dirigenten for indsatsen.
Odense, den 19. marts 2018
Referent Merete Røsling

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk