Referat venner 2019

Støtteforeningen Virkedals Venner, Mågebakken 80E, 5250 Odense SV
Mail: virkedal@virkedal.dk
Virkedals Venner
Referat af generalforsamling i Støtteforeningen Virkedals Venner
Torsdag den 14. marts 2019
Der deltog 43 stemmeberettigede medlemmer.
1.
Valg af dirigent
Jytte Knudsen bød velkommen til generalforsamlingen.
Bjarne Rohde blev foreslået som dirigent og enstemmigt valgt.
Merete Røsling blev foreslået som referent og enstemmigt valgt.
Inge Kappen og Bodil blev foreslået som evt. stemmetæller og valgt.
Bjarne Rohde takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne ved opslag den 7. februar 2019, 4 uger før generalforsamlingen.
2.
Bestyrelsens beretning
Se vedhæftede beretning.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Den blev derefter enstemmigt vedtaget.
3.
Revideret regnskab forelægges til godkendelse
Kasserer Torben Hansen gennemgik det udleverede årsregnskab for 2018.
Årets overskud er 75.965. Egenkapitalen er herefter kr. 688.244. Der er planer om indkøb til IT-stuen, stole og markiser ved cafeen.
Der blev spurgt til posten annonceudgifter. Annonceudgiften er i år 0 kr., da der ikke er søgt efter cafepersonale i aviser.
Ikke yderligere bemærkninger til regnskabet.
Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt.
4.
Indkomne forslag er kr. 7
Der var ikke kommet nogen forslag.
5.
Bestyrelsens forslag
Der var ingen forslag.
6.
Valg til bestyrelsen for 2 år
2 bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Jytte Knudsen, som modtager genvalg.
Merete Røsling, som modtager genvalg.
Der var ikke andre forslag, hvorefter
begge blev enstemmigt valgt.
Støtteforeningen Virkedals Venner, Mågebakken 80E, 5250 Odense SV
Mail: virkedal@virkedal.dk
Virkedals Venner
7.
Valg af suppleant for 1 år
Bestyrelsen anbefalede Ulla Arneborg.
Der var ikke andre forslag, hvorefter
Ulla Arneborg blev valgt enstemmigt.
8.
Valg af revisor for 2 år
På valg er
Lene Støttrup, som modtager genvalg. (Var sygemeldt, men bestyrelsen havde modtaget fuldmagt).
Der var ikke andre forslag, hvorefter
Lene Støttrup blev enstemmigt genvalgt.
9.
Valg af revisorsuppleant for 1 år
På valg er
Marianne Mortensen, som modtager genvalg.
Der var ikke andre forslag, hvorefter
Marianne Mortensen blev enstemmigt genvalgt.
10.
Eventuelt
Der blev spurgt til, om der er noget nyt om problemet med parkeringspladser.
Bjarne Rohde oplyste, at rådmand Søren Windell var på besøg først på året. Han var positiv stemt for flere pladser, men der er intet nyt siden.
Jytte Knudsen takkede til slut dirigenten for indsatsen.
Referent Merete Røsling,
Odense den 17. marts 2019

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk