Referat venner 2022

                                                             

Referat fra generalforsamling i Virkedals Venner

Torsdag den 24. marts 2022

Der deltog 32 stemmeberettigede medlemmer.

1.

Valg af dirigent.

På bestyrelsens vegne bød formand Lis Rasmussen velkommen og foreslog Bjarne Rohde som dirigent. Bjarne Rohde blev enstemmigt valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne med 4 ugers varsel ved opslag den 21. februar 2022.

2.

Bestyrelsens beretning.

Lis Rasmussen aflagde beretning, som vedhæftes nærværende referat.

Lis Rasmussen sluttede beretningen af med at takke Aktivhusets bestyrelse, receptionisterne, cafepersonalet og brugerne af huset for et godt samarbejde.

Beretningen blev efterfølgende enstemmigt godkendt.

3.

Revideret regnskab forelægges.

Årsregnskab 2021 var udleveret til deltagerne. Kasserer Torben Hansen gennemgik det reviderede regnskab.

Regnskabet viser et lille underskud som følge af indkøb af ny opvaskemaskine.

Der var spørgsmål ang. et af punkterne i regnskabet. TH uddybede dette.

Der var ikke yderligere spørgsmål og regnskabet godkendtes herefter enstemmigt.

4.

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen.

5.

Bestyrelsens forslag.

Ingen.

6.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg var:

Torben Hansen (modtager genvalg)

Ulla Arneborg (modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag, og begge blev valgt enstemmigt.

7.

Valg af 1 suppleant til

bestyrelsen

På valg er:

Da Lone Jørgensen er trådt ind i bestyrelsen, foreslog bestyrelsen Lisbeth Hansen.

Der var ikke andre forslag, så Lisbeth Hansen blev enstemmigt valgt.

8.

Valg af 1 revisor

På valg er:

Marianne Mortensen (modtager ikke genvalg).

Bestyrelsen foreslog Jette Andersen som med fuldmagt har godkendt dette.

Der var ikke andre forslag, så Jette Andersen blev enstemmigt valgt

.

9.

Valg af 1 revisorsuppleant

På valg er:

Åse Knudsen (modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag, så Åse Knudsen blev enstemmigt valgt

10.

Eventuelt.

Eigil Bramsen kritiserede med god grund Vennernes hjemmeside.

Flemming Lærkehøj forklarede årsagen til dette med mange udskiftninger blandt bestyrelsens medlemmer.

Kritikken er taget til efterretning.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Lis Rasmussen takkede for det gode fremmøde og ønskede alle en god tur hjem.

Odense, den 24. marts 2022

Eva Christiansen

Referent

Dirigent Bjarne Rohde ______________________

Bestyrelsen:

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk