Referat venner 2023

                                                             

Referat fra generalforsamling i Virkedals Venner

Torsdag den 16. marts 2023

Der deltog 30 stemmeberettigede medlemmer.

1.

Valg af dirigent.

På bestyrelsens vegne bød formand Lis Rasmussen velkommen og foreslog Bjarne Rohde som dirigent. Bjarne Rohde blev enstemmigt valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne med 4 ugers varsel ved opslag den 21. februar 2022,

hvorefter han oplæste dagsordenen.

2.

Bestyrelsens beretning.

Lis Rasmussen aflagde beretning, som vedhæftes nærværende referat.

Lis Rasmussen sluttede beretningen af med at takke Aktivhusets bestyrelse, receptionisterne, cafepersonalet og brugerne af huset for et godt samarbejde.

Der var ingen bemærkninger fra salen.

Beretningen blev efterfølgende enstemmigt godkendt.

3.

Revideret regnskab forelægges.

Årsregnskab 2022 var udleveret til deltagerne. Kasserer Torben Hansen gennemgik det reviderede regnskab.

Regnskabet viser nu et lille overskud.

Der var spørgsmål ang. punktet aktiviteter TH uddybede dette. Der ønskes specifikation for udgifterne. Dette er taget til efterretning.

Der blev spurgt ind til medlemstallet for Vennerne, som nu er på ca. 100.

Der var spørgsmål angående MobilePay, nogen ønsker det, andre ikke. Bjarne Rohde og Torben uddybede hvad det ville koste hvis vi får MobilePay i cafeen.

Foreløbelig holder vi os til kontanter

Der var ikke yderligere spørgsmål og regnskabet godkendtes herefter enstemmigt.

4.

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen.

5.

Bestyrelsens forslag.

Ingen.

6.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg var:

Lis Rasmussen (modtager genvalg)

Lone Jørgensen (modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag, og begge blev valgt enstemmigt.

7.

Valg af 1 suppleant til

bestyrelsen

På valg var:

Lisbeth Hansen.(modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag, så Lisbeth Hansen blev enstemmigt valgt.

8.

Valg af 1 revisor

På valg var:

Lene Støttrup (modtager genvalg).

Bestyrelsen havde modtaget en fuldmagt fra Lene Støttrup da hun var forhindret i at være til stede.

Der var ikke andre forslag, så Lene Støttrup blev enstemmigt valgt

.

9.

Valg af 1 revisorsuppleant

På valg var:

Åse Knudsen (modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag, så Åse Knudsen blev enstemmigt valgt

10.

Eventuelt.

Der blev spurgt ind til hvem der har doneret petanque banerne, og hvem der må bruge dem.

Den ene bane er i sin tid doneret af Sparekassen Fyn, den anden har Virkedal selv stået for, al vedligeholdelse tilfalder Virkedal.

Alle må i princippet bruge banerne, dog skal der i turnerings sæsonen, april til september, bestilles tid, ligesom der hver tirsdag og onsdag formiddag er optaget af medlemmerne.

Vi blev gjort opmærksomme på, at vi ikke er med i bladet En Venlig Hilsen denne gang.

Dette skyldes, at vi nu skal sende en annonce ind hver gang bladet skal udkomme. Det vil vi efterfølgende være opmærksomme på.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Lis Rasmussen takkede for det gode fremmøde og ser frem til de næste 2 år som formand.

Odense, den 18. marts 2023

Referent Eva Christiansen

Dirigent Bjarne Rohde ______________________

Bestyrelsen:

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk