Referat venner 2024

       Referat fra generalforsamling i Virkedals Venner

Torsdag den 21. marts 2024

Der deltog 21 stemmeberettigede medlemmer.

1.

Valg af dirigent.

På bestyrelsens vegne bød formand Lis Rasmussen velkommen og foreslog Bjarne Rohde som dirigent. Bjarne Rohde blev enstemmigt valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne med 4 ugers varsel ved opslag den 21. februar 2024.

2.

Bestyrelsens beretning.

Lis Rasmussen aflagde beretning, som vedhæftes nærværende referat.

Lis Rasmussen sluttede beretningen af med at takke Aktivhusets bestyrelse, receptionisterne, cafepersonalet og brugerne af huset for et godt samarbejde.

Derefter en særlig tak til Torben for de mange år som kasserer.

Herefter fik Torben Hansen overrakt en gavekurv med lidt godt til den søde tand.

Beretningen blev efterfølgende enstemmigt godkendt.

3.

Revideret regnskab forelægges.

Årsregnskab 2023 var udleveret til deltagerne. Kasserer Torben Hansen gennemgik det reviderede regnskab.

Regnskabet viser et pænt overskud, så det går den rigtige vej.

Der var spørgsmål ang. et par af punkterne i regnskabet. TH uddybede disse.

Der var ikke yderligere spørgsmål og regnskabet godkendtes herefter enstemmigt.

4.

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen.

5.

Bestyrelsens forslag.

Bestyrelsen har foreslået en vedtægtsændring af §3 som betyder at repræsentanten fra Aktivhusets bestyrelse udgår.

Vedtægtsændringen blev godkendt.

Ændringen af §3 betyder at der også skal ske en ændring af §8 fordi der nu skal et ekstra medlem i Vennernes bestyrelse.

Vedtægtsændring af §8 blev ligeledes godkendt

6.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg var:

Torben Hansen (modtager ikke genvalg)

Lisbeth Hansen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslog:

Birthe Kristensen og Eva Christiansen

På grund af vedtægtsændringen skulle der vælges et 3. medlem.

Lisbeth Hansen tilbød at blive siddende i bestyrelsen

Der var ikke andre forslag, og alle 3 blev valgt enstemmigt.

7.

Valg af 1 suppleant til

bestyrelsen

På valg er:

Ulla Arneborg (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslog:

Vibeke Kjelstrup

Der var ikke andre forslag, så Vibeke Kjelstrup blev enstemmigt valgt.

8.

Valg af 1 revisor

På valg er:

Jette Andersen (modtager genvalg).

Jette Andersen har med fuldmagt godkendt dette.

Der var ikke andre forslag, så Jette Andersen blev enstemmigt valgt

.

9.

Valg af 1 revisorsuppleant

På valg er:

Åse Knudsen (modtager genvalg)

Der var ikke andre forslag, så Åse Knudsen blev enstemmigt valgt

10.

Eventuelt.

Torben Hansen takkede for den tid han har været kasserer, det har været en spændende tid med en masse forandringer og udfordringer.

Jytte Knudsen sendte en særlig tak til Torben for det kæmpearbejde han har gjort.

Minna takkede støtteforeningen.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Lis Rasmussen takkede de fremmødte og ønskede alle en god tur hjem.

Odense, den 24. marts 2024

Eva Christiansen

Referent

Dirigent Bjarne Rohde ______________________

Bestyrelsen:

Aktivhuset Virkedal
Mågebakken 80E
5250 Odense SV

Tlf: 66 17 05 54 - Mail: virkedal@virkedal.dk